top of page

為薄酒萊(Beaujolais )平反!

可能薄酒萊新酒節(Beaujolais Nouveau)實在太出名,令可多人以為呢個法國中部burgundy南邊的產區只係出產未經過橡木桶熟成,用比較低廉嘅釀酒方法嘅新酒;今日酒大師要幫佢平反啦!

首先,三分之二薄酒萊出產嘅嘅紅酒都係正常透過傳統方釀造,甚至使用橡木桶熟成;而所用嘅提子品種加美(Gamay, 薄酒萊紅酒唯一採用的葡萄品種)亦都非常多層次,釀成的紅酒唔會太澀,口感柔和,適合早喝。而陳年後的加美亦保有果香同適當嘅酸味。


薄酒萊產區的葡萄酒有三個分級制度,分別為薄酒萊大區Beaujolais、村莊級Beaujolais-Villages、特級薄酒萊Cru du Beaujolais。Cru du Beaujolais係薄酒萊最精華區,列級嘅 6,000 公頃葡萄園唔需要係標籤上標示 Beaujolais,亦唔允許釀造新酒。

比起其他產區例如布根地同波爾多,薄酒萊出產嘅嘅紅酒價格不高,加上新酒節太出名,令好多人走寶。酒大師為你精選以下酒款,口感柔和,配合中菜都適合架!

bottom of page